298
298

Επίσκεψη μου στην 115 πτέρυγα μάχης, μοίρα 343.