248
248

Ανάληψη καθηκόντων μου ως Πρόεδρος στον "Οίκο Ναύτου" με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 137/23.03.2017